Olika typer av coaching och coacher

Olika typer av coacher

Coaching är ju ett utmärkt sätt du kan använda dig på för att skapa nya tankar, idéer och ta dig vidare i din personliga utveckling mot dina mål. Det är du som väljer vad du vill bli coachad kring, inom vilken del av livet som du vill fokusera på.

Coaching hjälper verkligen dig som vill ta ansvar för din egen utveckling. Då är det ett perfekt redskap. Läs mer om vad coaching är här.

Livscoaching

Livet omfattar både arbete och fritid, livscoaching avser oftast det som är utanför arbetet men kan avse ”allt”. Du vill få bättre självkänsla. Du vill få bättre relationer. Du vill bli bättre på att hantera stress och oro. Du vill få bättre balans mellan arbete och fritid. Du vill arbeta effektivare.

Träningscoaching

Du hör ju själv vad denna coach arbetar med. Du skall bli bättre inom din egen träning eller nå nya mål inom din idrott. Antingen du är professionell eller amatör så kan du självklart använda dig av en träningscoach.

Olika typer av ocaching

Karriärcoaching

En karriärcoach arbetar med att stärka dig i ditt arbetsliv eller ifall du driver egen firma. Nu är det karriär och jobb som står i fokus. Vill du ta dig uppåt och gå vidare i din karriär är detta en coach som kan hjälpa dig på vägen.

Starta eget coaching

Detta är en coach som hjälper dig när du skall starta eget företag. Det är mycket att tänka på i uppstarten av en firma och det finns absolut en del fallgropar att hamna i. En starta eget coach leder dig i uppstarten av ditt nya företag.

Ledarskapscoaching

Detta är en klassisk form av coaching. Vill du bli en bättre ledare så är det en ledarskapscoach du söker. Det är självklart inte bara en utbildning för chefer utan du har stor nytta av att gå denna typ av coaching oavsett vad du har för position på ditt företag. Det finns både personligt ledarskap och även ledarskap där du skall leda andra.

Chefscoaching

Detta är ju coaching för dig som vill bli en bättre chef eller du är ny som chef och behöver stöd i starten. En bra form av coaching när du vill kunna få bättre koll på dig och din chefsroll.

Executive coaching

Detta är en annan form av chefscoaching. Denna form av coaching riktar sig till organisationer och målgruppen är ofta de som sitter i toppen av företag.

Affärscoaching

Här ligger fokus på företagande och att skapa mer – samt bättre affärer. Man vill få sitt företag att blomstra. Denna typ av coaching finns från de minsta företag ända upp till riktigt stora globala företag. Tveka inte att ta hjälp när du är ett mindre företag. Du kan få många fina insikter på hur du skall växa samt skapa bättre affärer.

Projektcoaching

Denna typ av coaching riktar sig till projektledare, projektdeltagare eller projektgrupp för att få projektarbetet att fungera bättre. Man vill få ett bättre flyt i delar eller i hela projekt. Denna typ av coaching växer numera.

Detta var en del av alla de coaher som finns numera för att hjälpa dig att ta dig vidare samt stärka dig och dina tankar om hur du skall nå dina mål.

Olika typer av coaching och coacher

Har min personliga coach rätt certifiering?

Är min coach rätt certifierad?

Att använda sig av coaching idag är ju ett vanligt sätt att ta sig närmare sina mål och få ut mer av både sitt privata liv samt arbetslivet. Att du använder dig av en bra och utbildad coach är viktigt för att du skall få så bra resultat som möjligt av dina coachingsamtal.

Det finns en mängd olika certifieringar inom coachning och här har vi nedan listat några av de vanligaste:

 

coach certifiering

International Coach Federation

(ICF) är störst i världen vad gäller resurser för företag och personer som söker coacher eller som funderar på att bli en personlig coach. ICF är en ideell organisation som bildats av branschfolk över hela världen som utövar personlig coachning.

International Coaching Community

(ICC) bildades 2003 av Joseph O’Connor och Andrea Lages. ICC är en certifieringsorganisation där alla medlemmar är ICC-certifierade coacher. Under 2016 hade organisationen mer än 12 000 internationellt certifierade coacher från över 60 länder som medlemmar.

International association of coaching (IAC)

är ett oberoende och global coachcertifieringsorgan. Deras uppdrag är att inspirera den pågående utvecklingen och tillämpningen av allmänna coaching standarder.

”Coaching är en omvandlande process för personlig och yrkesmässig medvetenhet, upptäckt och tillväxt”.

Tre snabba tips när du letar personlig coach

1.) Titta på coachens utbildning, erfarenhet och eventuell specialisering.

2.) Var noga med personkemin, många coacher ger ett provsamtal och det är ett bra sätt att testa coachen och om ni passar ihop.

3.) I slutändan är du ansvarig så var beredd att ta ansvar för din egen utveckling och sätt upp tydliga mål för din coachning. Be din coach om hjälp med detta om du tycker det är svårt.

Så se till att du din personlige coach har rätt certifiering. detta borgar till viss del för kvaliteten hos din coach.

Rätt certifiering för min coach är viktigt!

Vad är coaching?

Vad är coaching egentligen?

Ordet coach kommer ursprungligen från Ungern och ordet kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka mycket välgjorda vagnar. Dessa välgjorda vagnar tog människor från en plats till en annan – De bar alltså fram en människa från en nuvarande plats/situation till en önskad plats/situation.

Coaching handar inte om att en person skall bära fram en annan person eller grupp rent bokstavligt. Coachen skall istället i en kreativ miljö lyfta och hjälpa denne eller dessa individer att se och använda hela sin potential.

När används ordet coach?

Coach används numera i många olika sitiuationer och smmanhang. Det är vanligt att coach nämns som: – träningscoach, hälsocoach, hundcoach, fotbollscoach, ishockeycoach, viktcoach, affärscoach, jobbcoach, relationscoach och karriärcoach.

Coachande

I media används ordet coach flitigt och då avser man ofta en expert inom ett visst område. Coach kan även avses som en form av rådgivare. En bra och professionell coach är allt annat än rådgivare eller expert.

Du kommer inte att få varken tips, lösningar eller råd hos en riktigt bra coach, utan du kommer att få ett antal frågor som du själv hittar svaren på tillsammans med din coach. Du har själv alla svaren och lösningar inom dig, dina problem och ditt liv, så coachen kommer medvetande göra detta genom att ställa väl formulerande frågor där du har svaren inom dig.

Så vad gör en coach?

En bra coach arbetar för att göra personen eller gruppen framgångsrik i den förändringsprocess som den står inför. Coachen guidar och hjälper individen att själv hitta svaren och lösningar inombords. Coachen stöttar och medvetandegör kunskap inom klienten för att skapa förändring och framgång.

Man söker att hitta nya vägar och agera på nya sätt för att utvecklas och ta sig till nya lösningar. Coachen arbetar med att stärka klientens jagkänsla och en förutsättning är att klienten själv vill ta ansvar för sina handligar och val.

vad ar coaching

En coach lyfter personer och grupper

En Coach har ett brinnande och självklart intresse av att se personer och grupper växa samt utvecklas till sin fulla potential. En bra och utbildad coach är expert på att frigöra människor inre utveckling samt främja utveckling för att nå sina mål och må så bra som möjligt.

En Coach kommer inte tips eller råd, som man stöter på i så många andra delar av livet, utan coachen ställer väl utvalda frågor, som ger klienten möjlighet till nya tankebanor och nya sätt att se och förhålla sig till sig och sina perspektiv på tillvaron.

Främsta verktyg är:

  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor

Coachen behöver aktivt lyssna på klienten för att hela tiden kunna ställa rätt frågor så klienten tar sig själv framåt i utvecklingsprocessen. Ett coachingsamtal tar klienten framåt i sin egen process och coachen styr klienten uppåt och framåt i nya tankar och idéer om hur denne skall lösa sina problem och verkligen se nya lösningar.

Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.

En bra coach skapar tillit och förtroende

När man befinner sig i utveckling och förändring så är man oftast osäker. Man vet vad man har, men man vet inte vad man kommer att få. Coachen behöver då skapa tillit och en trygghet i processen. Coachen agerar ofta som ett stöd när klienten eller gruppen kastar sig ut i nya tankar och idéer om hur lösningar skall ske.

Coaching mall

Klienten går framåt i sin takt och coachen stödjer förändringen på ett tryggt och säkert sätt. Coachen håller även koll på målet och styr samtalen och utvecklingen i den riktningen. Coachen skall vara skicklig på att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

Coaching är en aktiv handling

En del tror att när man blir coachad så är man passiv. Inget kan vara mer fel tycker jag för att ta sig vidare i sin förändringsprocess och bli medveten om nya tankar och idéer, så behöver man vara aktiv.

Som klient så utmanas du av din coach att se nya sätt hos dig själv, du kommer bli medveten om dig själv på ett nytt sätt. Coachen uppmuntrar att klienten utmanar sig själv, sina värderingar, sina handlingar och föreställningar om sig själv och världen.

Man sätter upp mål och en handlingsplan som klienten använder sig av för att kunna förankra dessa handlingar i verkligheten. Klienten kommer behöva handla!

När kienten befinner sig mellan coachingsamtalen så är det upp till denne att ta sig mot målet och att använda sig av handlingsplanen. Klienten bestämmer vad samtalen skall handla om och coachen använder sina verktyg för att klienten skall utvecklas mot målen.

Coachen ställer frågorna och klienten kommer svaren. Klienten ansvarar för att processen sker och att dennes handlingar överensstämmer med målen. Valen och handlingarna är helt upp till klienten.

Coaching – Hur kan det funka så bra?

Coaching har fått en allt större roll både för personer och organisationer numera i vardagen. Det är ett hållbart sätt att utveckla sig och grupper samt företag för att nå sina mål på ett bra och smart sätt.

Coaching fungerar så bra för att det är ett strukturerat och väldigt tydligt sätt där samtalet är i fokus och klienten själv kommer fram till sina egna lösningar.

coaching grupp

Coachen hjälper som sagt till med struktur, rätt frågor och styr klienten mot sina mål på ett bra och fint sätt. Det krävs absolut insats av klienten och man arbetar mycket med ”här och nu samt framåt”, som tankar för att skapa det man vill uppnå samt frigöra personens eller organisationens potential.

Coaching syftar till att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva.

Coaching är mycket motivationsskapande och man arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Coachingen arbetar för att frigöra resurser och potential ifrån grunden av människan. Man vill att personen skall utnyttja hela sin potential på ett friskt och bra sätt!

Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.

Coaching i arbetslivet

Coaching används för att man skall skapa personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer.

Man syftar till att individen skall hitta sina egna nycklar och frigöra sin egen potential! Alla kan ha nytta av coaching både privat och i arbetslivet.

Tar medarbetare bättre hand om sig själv och sina mål, så skapas en bättre arbetsmiljö samt personen som genomgått coaching tar större ansvar för sina handlingar och sitt eget välmående i mångt och mycket.

Coaching är ett aktivt val till ett bättre liv om man vill se det på ett såpass stort sätt och det tycker jag absolut att man skall göra många gånger.

Du kan ha massor av nytta av en bra coach och kan på så sätt få ett mer fullvärdigt liv samt se saker på helt nya sätt. Allt finns inom dig!

Skall du utbilda dig till coach eller arbeta som coach så finns det många vägar att välja. En Diplomerad Coach/Certifierad Coach kan arbeta som professionell coach i personlig utveckling, individuellt och i grupp.

grupp coaching

Coaching som verktyg för att stärka och lyfta användas ofta som kompletterande kompetens i många yrken; bland lärare, bland ledare, chefer på olika nivåer, bland personalansvariga, hälso-och sjukvårdspersonal, olika former av psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.

Nu har du förhoppningsvis fått en större förståelse och inblick i vad coaching är för något och vi hoppas självklart att du skall tycka att det är ett spännande och bra sätt för att antingen hjälpa andra att lyckas eller att själv lyckas.

Man blir aldrig fullärd utan kan alltid ta hjälp av coaching vart man än befinner sig i livet. Detta är vårt svar på:

Vad är coaching?